Ondersteuning projecten

a. Individuele fotografen

Hierbij kan worden gedacht aan (langer lopende) fotografieprojecten, een publicatie of een tentoonstelling.

 • Voor de aan deze projecten verbonden kosten kan de Stichting een bijdrage van maximaal € 2500,- toekennen.
 • Geen bijdrage kan worden gekregen voor  de kosten van overhead, dan wel investeringen in apparatuur.
 • Voorwaarde is een duidelijke eigen inspanning dan wel activiteit van de aanvrager. Samenwerking met andere partijen strekt tot aanbeveling.

Bij boekpublicaties komt maximaal 50% van de productiekosten (exclusief honorarium fotograaf), onderbouwd met een begroting, voor subsidie in aanmerking.
Bij de aanvraag moet een zo nauwkeurig mogelijke begroting worden overlegd, waarin opgenomen de te verwachten opbrengst uit verkoop van de publicatie.

b. Instellingen
Voor projecten op het gebied van de fotografie van instellingen, zoals tentoonstellingen, publicaties en publieksactiviteiten, kan het NVF-fonds een bijdrage toekennen.
 • De bijdrage omvat maximaal 50% van de projectbegroting tot een maximum van 2500 euro.
 • Het moet daarbij – zoveel mogelijk – gaan om de direct aan het project verbonden variabele kosten.
 • Er moet een substantiële eigen bijdrage zijn van de aanvrager, en, indien enigszins mogelijk, een bijdrage van andere partijen die vergelijkbaar is met de aan het NVF-fonds gevraagde bijdrage.
c. Bijzondere projecten

Het NVF-fonds kan een bijdrage toekennen voor bijzondere projecten, waarbij werd met name wordt gedacht aan projecten op het gebied van documentaire fotografie en fotojournalistiek educatie, in het bijzonder voor jongeren.

 • De Stichting vind het belangrijk dat jongeren kennismaken met fotografie en fotojournalistiek, fotografie beoefent of leert begrijpen. Betrokkenheid van een onderwijsinstelling is een voorwaarde.
 • (foto-)auteursrecht. Het gaat het NVF-fonds hierbij niet om individuele belangenbehartiging, maar om het verspreiden van kennis en het verrichten van onderzoek.
 • expertise bevordering onder fotografen (het individuele belang overstijgend)
 • (promotie-)onderzoek naar actuele en historische documentaire fotografie en fotojournalistiek
 • internationalisering van de Nederlandse fotojournalistiek in het bijzonder of de fotografie in algemeenheid

Dergelijke projecten werden van geval tot geval beoordeeld; er gelden geen bijzondere beperkingen of maxima.

Voor de ondersteuning van projecten kan een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag om ondersteuning dient vergezeld te gaan van een projectbeschrijving, waarin ten minste duidelijk werd aangegeven:

 • het artistieke concept of het doel van het project het eindresultaat van het project: welke “producten” zal het opleveren?
 • De te verwachten publieke belangstelling voor het project, dan wel de doelgroep van het project alsmede de wijze waarop die doelgroep zou worden bereikt.
 • Een duidelijke begroting, waaruit tenminste blijkt wat de kosten zijn, welk bedrag aan de Stichting werd gevraagd, welke overige inkomsten er zouden zijn of zullen worden gezocht, en wat de eigen bijdrage van de aanvrager aan het project is.
 • Een tijdsplanning

Voor de beoordeling van de aanvragen hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten.

 • Aanvragen werden uitsluitend beoordeeld op een daartoe bestemde vergadering van het bestuur die twee keer per jaar wordt gehouden, in beginsel in maart en in september.
 • Aanvragen moeten op een zodanig tijdstip worden ingediend dat beoordeling en eventuele toekenning van een bijdrage kunnen geschieden vóór de aanvang van het project.
 • Van de twee bovengenoemde uitgangspunten kan bij hoge uitzondering door het bestuur worden afgeweken, bijvoorbeeld als de aard van een project een snelle beslissing onvermijdelijk maakt. In dat geval kan onder opgave van de redenen van dringendheid overleg met het bestuur plaatsvinden.
 • Het NVF-fonds kan een aanvraag gedeeltelijk honoreren, een bijdrage in termijnen uitbetalen, dan wel aan toekenning van een bijdrage voorwaarden verbinden; zo’n voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn: een tussentijdse financiële verantwoording, een financieel eindverslag en/of een voortgangsrapportage.
 • Bij tussentijdse wijziging in de opzet en/of de financiering van het project kan het NVF-fonds besluiten de toekenning in te trekken.
 • Nadat de commissie de aanvraag heeft beoordeeld en heeft besloten over al dan niet toekenning van een bijdrage krijgt de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht.
 • Over de beslissing kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • De commissie verstrekt geen telefonische inlichtingen.

De beoordelingscriteria

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door natuurlijke personen of instellingen die in Nederland zijn gevestigd.
Een onafhankelijke beoordelingscommissie is vrij in de beoordeling van aanvragen en de toekenning van bijdragen.

De gestelde eisen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van een project in 4 punten:

 1. Aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 2. Hoofdberoep fotojournalist of documentaire fotograaf.
 3. Lid zijn van de NVJ-NVF.
 4. Een realistisch projectplan indienen met een begroting.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van cursuskosten dient naast de bovenstaande 3 eisen een duidelijke omschrijving van de cursus, het doel, het traject en een bewijs van inschrijving van een officiële opleidingsinstantie te worden ingediend.

Ook een aanvraag voor een niet-fotografie-gerelateerde opleiding, i.v.m. het maken van een carrièreswitch, mag worden ingediend. De bijdrage van het NVF-fonds zal 50% van de totale kosten zijn, tot een maximum van 2500 euro.

De door het bestuur van het NVF-fonds benoemde commissie bestaat uit: Roos Schouw, Martijn Beekman en Noud van den Boer.
Een motivering van het toekennen of afwijzen van een bijdrage hoeft niet te worden gegeven.

Bij het beoordelen van aanvragen hanteert de Stichting als algemene criteria:

 • het project heeft kwaliteit, zowel voor wat betreft het concept als de uitvoering, het is professioneel en uitvoerbaar
 • het project is onderscheidend ten opzichte van wat er al is, innovatief dan wel voorbeeld stellend van karakter
 • het project heeft de potentie een nieuw of groter publiek te bereiken
 • samenwerking met gevestigde instituties en organisaties uit het fotografische veld worden positief beoordeeld

De hoogte van het  toe te kennen bedrag is afhankelijk van de haalbaarheid van het plan; de rationele NVF-fonds begroting en de hoeveelheid aanvragen.